[[ PDF / Epub ]] ☉ Básnik Author Dominik Dán – Pmgtest.info

Básnik Na Za Iatku Svojej Kari Ry Detekt Va Oddelenia Vr D Bol Krauz Vystaven Tvrdej Sk Ke Jeho Zmysel Pre Spravodlivos Bol Konfrontovan S Vtedaj M Pr Vnym Syst Mom A S V Kladom Spravodlivosti Pod A Socialistick Ch Pr Vnych Noriem Deformovan M Mocensk Mi Praktikami Po Skon En Akcie Rusalka, Ke Sa Svojvo Ne Rozhodol Pom C Man Elkinej Spolu Ia Ke Dane N Js Svojho Otca V Cudzine, Dostal Na V Ber Krauz Sa Rozhodol Rozsekol Svoj Gordick Uzol A Rozhodol Sa Osta Na Oddelen Vr D Len E To Ani Burger A Ani El V Krauz Netu Ili, E Ich O P R Dn Ak Pr Pad, Ktor Prever Nielen Ich Odborn Schopnosti, Ale Aj Najd Le Itej Princ P Spolupr Ce Detekt Vov D Veru Z Detekt Va Krauza Sa Stane Podozriv Zo Sp Chania S Rie Vr D Mlad Ch Diev At Pom C Mu M E Iba Kolega, Ktor Mu Aj Napriek Kontroverzn M D Kazom Ostane Vern , A Vrah B Snik, Ktor Ukradnut Mi B S Ami Manipuluje V Etk M A V Etk Mi. Vyborna Danovka Precitana na jeden sup Osobne mam skor rada Krauza ako cca 40 rocneho svihaka so skusenostami, ale ma svoje caro aj ako detektivske ucho, pod kridlami Hanzela a Burgera Opisovane okolie poznam, a bolo velmi zivo vykreslene Pribeh sa svizne rozvijal, a nenechal citat Pouze mohu doporu it bez jak koliv pochybnosti Dobr detektivka, nap nav a samotn vypr v n lep p b hu, ale ten je tak skv le napsan Autor by se m l p ejmenovat na D min k D n, proto e snadno dok e konkurovat t nejlep seversk detektivce Khiha B snik sa mi zo za iatku ve mi p ila, hlavne t m, e dej sa odohr va tam, kde to pozn m, resp ve mi bl zko b vam Presne viem o ktor parkovisko ide, denne tak chod m, aj do Li iaku sa asto chod me prech dza a t m ma vtiahla do deja Zo za iatku v Ve mi dobr detekt vka, skvel symbi za hlavnej a ved aj ch dejov ch l nii, nikdy sa nebudete nudi Obsahuje mnoho humoru, no aj vyp t situ cie, v ktor ch ich pre vate spolu s Ri om. Solidna 3,5 Fu Toto bolo brut lne Inak povedan , al ia kniha od D na pri ktorej sa smejete na t ch najnevhodnej ch miestach, a pri e te debilnej ch pr le itostiach ob as pr de jeden dva infarktov stavy a nakoniec ju zatv rate s otvoren mi stami ja som Do teno a omlouv m se I kdy o tom nikdo nev , proto e to bylo v m hlav , tak j t to knize ned vala moc velk nad je A te , po p e ten v m, e to byla chyba Moc se mi to l bilo, fakt e jo D a i kdy Burger je evidentn star chlap, tak j to eru D Priemern , absol tne priemern detekt vka bez zauj mav ho n padu, rozvl na, predv date n , s plne zbyto nou l niou pomsty jednej ved aj ej postavy A pomsta tej hlavnej ani nestoj za re , ako zo zl ho telev zneho filmu, ktor d vaj niekedy v nede u poobede, ke pr Krauz je takmer ako superman, v etko vie, e te aj b sne vie p sa , ale ako kriminalista nestoj za derav gro Burgerovi s Hanzelom by mal k pi do ivotn z sobu ko aku a cigariet ak to autor nepoka le, t to dvaja ostan mojimi o


About the Author: Dominik Dán

Dominik D n je slovensk spisovate detekt vnych rom nov P e pod pseudonymom, v skuto nosti nem 56 rokov aj ke tento daj bol vytvoren celkom n hodne pri chybnom zadan spisovate ovho d tumu narodenia pri vyd van knihy a v s asnosti autorsky spolupracuje pri tvorbe nov ho slovensk ho seri lu Krimin lka Star mesto.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *